Choreographie

Sortieren:
9 Bücher insgesamt.
Kein Bild. Zajcev, Je. V., Kolesnycenko, Ju. V.
Osnovy narodno-scenicnogo tancju.Navcal'nyj posibnyk / Je. V., Kolesnycenko, Ju. V. Zajcev. Vinnycja: Nova knyha, 2007. 416 S., Hardcover ISBN 978-966-382-204-4
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Balabko, Oleksandr
Kyiv, Irynins'ka, Lyfarjam... Povist' za lystamy mytcja / Oleksandr Balabko. Cernivci: Bukrek, 2011. 236 S., Hardcover ISBN Kyiv, Irynins'ka
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Zajcev, Je. V. , Kolesnyčenko, Ju. V.
Osnovy narodno-scenіčnoho tancju. Navčalʹnyj posіbnyk. 3. Vyd. / Je. V. , Kolesnyčenko, Ju. V. Zajcev. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2007. 416 S., Hardcover ISBN 978–966–382–204–4
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Serhіj Mechonošyn 
Hіmnastyka. Іndyvіdualʹna ta samostіjna robota studentіv / Serhіj Mechonošyn . Ternopіlʹ: Bohdan - Navčalʹna knyha, 2013. 216 S., Broschiert ISBN 978-966-10-3230-8
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Dosenko Je. І., Kolesnyčenko Ju. V.
Ukraïnsʹke namysto. Desjatʹ ukraïnsʹkych tancіv (zbіrka choreohrafіčnych tvorіv іz muzyčnym dodatkom). / Kolesnyčenko Ju. V. Dosenko Je. І.. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 272 S., Broschiert ISBN 978-966-382-520-5
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Borsuk Tarakanova
Tancі v sučasnych rytmach. Narysy / Borsuk Tarakanova. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2014. 52 S., Broschiert ISBN 978-966-382-500-7
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Džo Battervort
Tanec. Teorija i praktika. Perev. c angl. / Džo Battervort. Charkov: Gumanitarnyj centr, 2016. 240 S., Broschiert ISBN 978-671-7022-70-0
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Marcenjuk V. P
Vykladannja ukraïnsʹkoho narodno-scenіčnoho tancju v mystecʹkych školach / Marcenjuk V. P. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2017. 96 S., Broschiert ISBN 978-966-382-625-7
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Onyščenko L. H
Іstorіja balʹnoho tancju (vіd XV do kіncja XIX stolіttja) / Onyščenko L. H. Vіnnycja: NOVA KNYHA, 2017. 32 S., Broschiert ISBN 978-966-382-663-9
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)