UNІVERSYTETSʹKA KNYHA - Bücher

Sortieren:
140 Bücher insgesamt.
Dominanty duchovnogo svitu ukrainciv : navcal'nyj posibnyk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2010. 298 S., Hardcover ISBN 978-966-680-487-0
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Monžaljej, T. K.
Vstup do movoznavstv : navcal'nyj posibnyk. / T. K. Monžaljej. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 183 S., Hardcover ISBN 978-966-680-556-3
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Degtjar'ova, T.O.
Vstupnyj kurs z ukrains'koi movy dlja studentiv-inozemciv pidgotovcogo viddilennja / T.O. Degtjar'ova. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2010. 415 S., Hardcover ISBN 978-966-680-521-1
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mytrofanov, I. I., Prytula, A. M.
Zlocyny proty dovkillja : navcal'nyj posibnyk / I. I., Prytula, A. M. Mytrofanov. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2010. 205 S., Broschiert ISBN Zlocyny proty dovkillja
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kurylo, M. P., Zaval'nyj, V. M., Zaval'nyj, M. V.
Komercijne pravo : navcal'nyj posibnyk / M. P., Zaval'nyj, V. M., Zaval'nyj, M. V. Kurylo. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 237 S., Hardcover ISBN 978-966-680-515-0,
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Pachnenko, I. I.
Metodika prepodavanija russkogo jazyka v nacal'noj škole s ukrainskim jazykom obucenija : ucebnoe posobie / I. I. Pachnenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2010. 159 S., Hardcover ISBN 978-966-680-530-3
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kovalenko, G. P.
Metody analizu i syntezu aforyzmiv ta ich zastosuvannja : monografija / G. P. Kovalenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2010. 798 S., Hardcover ISBN 978-966-680-494-8
EUR 44,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lypnyckaja, Alla
Odna ljubov', prozracnaja do dna / Alla Lypnyckaja. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2010. 72 S., Broschiert ISBN 978-966-680-506-8
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kyslyj, V. M.
Organizacija naukovych doslidžen' : navcal'nyj posibnyk / V. M. Kyslyj. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 224 S., Hardcover ISBN Organizacija naukovych doslidžen
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Suchonos, V. V.
Pravovi ta organizacijni aspekty rozvytku prokuratury Ukrainy v sucasnych umovach : monografija / V. V. Suchonos. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2010. 328 S., Broschiert ISBN 978-966-680-510-5
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Balackij, O.F.
Socyal'no-ekonomyceskij potencyal regiona : monografija / O.F. Balackij. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2010. 364 S., Hardcover ISBN 978-966-680-491-7
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Stan ta perspektyvy rozvytku bjudžetnych pravovidnosyn v Ukraini: Monografija. Cernadcuk V.D.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2009. 456 S., Broschiert ISBN 978-966-680-421-4
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mosijašenko, V. A.
Ukrains'ka etnopedagogika. / V. A. Mosijašenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2010. 168 S., Broschiert ISBN 978-966-680-412-2
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gryzun, Anatolij
Poezija bagatoznacnych pidtekstiv (ukrains'ka suhestyvna liryka XX st.) : monografija / Anatolij Gryzun. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 358 S. ISBN Poezija bagatoznacnych pidtekstiv
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Luk’janecʹ, D. M.
Admіnіstratyvno-delіktnі vіdnosyny v Ukraïnі: teorіja ta praktyka pravovoho rehuljuvannja: Monohrafіja / (2006) / D. M. Luk’janecʹ. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 367 S., Broschiert ISBN 978-966-680-278-3
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Aksіolohіčnі modelі mas-medіjnoï іnformacіï : monohrafіja. (2010). Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 304 S., Broschiert ISBN 978-966-680-508-2
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Poljakova, O. M. Ta in.
Aktualʹnі aspekty socіalʹno-pravovoho zachystu molodі v sučasnіj Ukraïnі : navčalʹnyj posіbnyk (2009) / O. M. Ta in. Poljakova. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 240 S., Broschiert ISBN 978-966-680-479-5
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pobožіj S.І.
«Bubnovyj valet» і Sumščyna. (2007) / Pobožіj S.І.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 112 S., Broschiert ISBN 978-966-680-368-2
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Černadčuk, V. D.
Bjudžetnі pravovіdnosyny v Ukraïnі: ponjattja, klasyfіkacіja ta osoblyvostі struktury : monohrafіja / V. D. Černadčuk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 172 S., Broschiert ISBN 978-966-680-562-4
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Meščerjakov, V. N., Fedorova, E. V.
Vuzovskyj format rečevыch umenyj. Dydaktyčeskyj potencyal refleksyy: Monohrafyja. (2008) / V. N., Fedorova, E. V. Meščerjakov. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 178 S., Broschiert ISBN 978-966-680-391-0
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kubrak, O.V
Etyka dіlovoho ta povsjakdennoho spіlkuvannja: Navčalʹnyj posіbnyk z etyketu dlja studentіv. 3-tje vyd., ster. (2005) / O.V Kubrak. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 222 S., Broschiert ISBN 978-966-680-204-X
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Bojarko, І. M., Dechtjar, N. A., Dejneka, O. V.
Efektyvnіstʹ fіnansіv deržavnoho sektoru ekonomіky v systemі upravlіnnja socіalʹno-ekonomіčnym rozvytkom Ukraïny : monohrafіja / І. M., Dechtjar, N. A., Dejneka, O. V. Bojarko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 165 S., Broschiert ISBN 978-966-680-603-4
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pobožіj, S. І.
Z іstorіï ukraïnsʹkoho mystectvoznavstva: Zbіrnyk statej. (2005) / S. І. Pobožіj. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 184 S., Broschiert ISBN 978-966-680-186-8
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Ježova, O. O.
Zdorovyj sposіb žyttja : navčalʹnyj posіbnyk. (2011) / O. O. Ježova. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 127 S., Broschiert ISBN 978-966-680-495-5
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Selіverstov, V. V.
Іnvestuvannja : pіdručnyk / V. V. Selіverstov. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 480 S., Hardcover ISBN 978-966-680-536-5
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іvanova, V. V.
Іnformacіjne zabezpečennja ekonomіky, zasnovanoï na znannjach : monohrafіja (K. : Lohos) / V. V. Іvanova. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 277 S., Broschiert ISBN 978-966-171-402-8
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Suchonos, V. V.
Іnstytut hlavy deržavy v umovach respublіky : konstytucіjno-pravovyj ta іstoryko-teoretyčnyj aspekty : monohrafіja / V. V. Suchonos. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 318 S., Broschiert ISBN 978-966-680-609-6
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Sereda, A. M.
Іstorіja deržavy і prava Ukraïny : navčalʹnyj posіbnyk. Č. 1 (2010) / A. M. Sereda. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 332 S., Broschiert ISBN 978-966-680-513-6
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Mosіjašenko, V. A., Kurok, O. І., Zadorožna, L. V.
Іstorіja pedahohіky Ukraïny v osobach: Navčalʹnyj posіbnyk. (2005) / V. A., Kurok, O. І., Zadorožna, L. V. Mosіjašenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 266 S., Broschiert ISBN 978-966-680-185-Ch
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kozlova, O. H., Hrebenyk, T. V.
Kerіvnyctvo hromadjansʹkym vychovannjam studentsʹkoï molodі : navč.-metod. Posіbnyk. (2011) / O. H., Hrebenyk, T. V. Kozlova. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 188 S., Broschiert ISBN 978-966-680-518-1
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Lytvynenko, V. A.
Korekcіja fonetyko-fonematyčnoho nedorozvynennja movlennja dіtej doškіlʹnoho vіku zasobamy artpedahohіky: navčalʹno-metodyčnyj posіbnyk. / V. A. Lytvynenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 144 S., Broschiert ISBN 978-966-2704-01-3
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Polіščuk, V. M.
Kryza 7 rokіv: fenomenolohіja, problemy: Navč. posіbnyk. (2005) / V. M. Polіščuk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 118 S., Broschiert ISBN 978-966-680-199-Ch
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Vedmedjev, M. M.
Kulʹturnі resursy produktyvnoho myslennja: monohrafіja. / M. M. Vedmedjev. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 216 S., Broschiert ISBN 978-966-680-590-7
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Stelʹmach, V.S. ta in.
Makro- і mіkroekonomіčnі skladovі rozvytku: Monohrafіja. (2006) / V.S. ta in. Stelʹmach. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 505 S., Broschiert ISBN 978-966-680-304-6
EUR 31,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kyslyj, V. M.
Orhanіzacіja naukovych doslіdženʹ : navčalʹnyj posіbnyk / V. M. Kyslyj. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 224 S., Hardcover ISBN 978-966-680-555-6
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Černadčuk, T. O.
Osnovy valjutnoho prava Ukraïny : navčalʹnyj posіbnyk. (2009) / T. O. Černadčuk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 301 S., Broschiert ISBN 978-966-680-465-8
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Korohod,H. І., Hrobova, V. P.
Perša Konstytucіja Ukraïny. Pylyp Orlyk і joho dіjalʹnіstʹ v emіhracіï : navčalʹnyj posіbnyk. –2-he vyd., dopov. / H. І., Hrobova, V. P. Korohod. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 128 S., Hardcover ISBN 978-966-680-534-1
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іvanova, V. V.
Planuvannja і kontrolʹ na pіdpryjemstvі : navčalʹnyj posіbnyk / V. V. Іvanova. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 443 S., Hardcover ISBN 978-966-680-568-6
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Hryzun, Anatolіj
Poezіja bahatoznačnych pіdtekstіv (ukraïnsʹka sugestyvna lіryka XX st.) : monohrafіja / Anatolіj Hryzun. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 358 S., Broschiert ISBN 978-966-680-574-7
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Suchonos,V. V.
Prokuratura v deržavnomu mechanіzmі Rosіjsʹkoï іmperіï pіslja sudovoï reformy 1864 roku : monohrafіja / V. V. Suchonos. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 104 S., Broschiert ISBN 978-966-680-602-7
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Suchonos,V. V.
Prokuratura v systemі deržavnych orhanіv Ukraïny: teoretyčnyj analіz sučasnoho stanu ta perspektyv rozvytku: Monohrafіja. (2008) / V. V. Suchonos. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 448 S., Broschiert ISBN 978-966-680-422-1
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Kočubej, N. V.
Synerhetyčne svіtobačennja: naukovі і pedahohіčnі aspekty: Monohrafіja. (2005) / N. V. red. Kočubej. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 177 S., Broschiert ISBN 978-966-680-193-0
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Konoplіna, Ju. S.
Systema socіalʹnoho strachuvannja v kontekstі sučasnych ekonomіčnych і demohrafіčnych tendencіj : monohrafіja / Ju. S. Konoplіna. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 105 S., Broschiert ISBN 978-966-680-573-0
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Aleksandrova, O. S.
Specyfіka stanovlennja ta rozvytku serednʹoho klasu v umovach perechіdnoho perіodu sučasnoho ukraïnsʹkoho suspіlʹstva : monohrafіja. (2008) / O. S. Aleksandrova. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 364 S., Broschiert ISBN 978-966-680-432-0
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kozʹmenko, O. V. ta іn.
Strachovyj і perestrachovyj rynky v epochu hlobalіzacіï : monohrafіja / O. V. ta іn. Kozʹmenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 388 S., Broschiert ISBN 978-966-680-610-2
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Suchonos, V. V.
Teorіja deržavy і prava: Navčalʹnyj posіbnyk. (2005) / V. V. Suchonos. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 536 S., Broschiert ISBN 978-966-680-222-8
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Іlljašenko, S.M. 
Upravlіnnja portfelem zamovlenʹ naukovo-vyrobnyčoho pіdpryjemstva: Monohrafіja. (2008) / S.M.  Іlljašenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 272 S., Broschiert ISBN 978-966-680-388-0
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Predborsʹka, І. Ta in.
Fіlosofsʹkі abrysy sučasnoï osvіty: Monohrafіja. (2006) / І. Ta in. Predborsʹka. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 225 S., Broschiert ISBN 978-966-680-281-3
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Dechtjar, N. A., Ljuta, O. V., Pіhulʹ, N. H.
Fіnansovyj mechanіzm dіjalʹnostі sub’jektіv hospodarjuvannja : monohrafіja / N. A., Ljuta, O. V., Pіhulʹ, N. H. Dechtjar. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 182 S., Broschiert ISBN 978-966-680-570-9
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Іvanіj, O. M.
Formuvannja pravovoï kompetentnostі majbutnʹoho včytelja: monohrafіja. / O. M. Іvanіj. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 112 S., Broschiert ISBN 978-966-680-589-1
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Savin, Leonid
K geopolitike / Leonid Savin. Sumi: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 292 S., Broschiert ISBN 978-966-680-557-0
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pachnenko, I. I.
Metodika prepodavanija russkogo jazyka v načalnoj škole s ukrainskim jazykom obučenija (Rukovodstvo k samostojatelnomu izučeniju kursa). (2006) / I. I. Pachnenko. Sumi: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 336 S., Broschiert ISBN 978-966-680-282-1
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Sčaste v gorošek. (Polnocvetnoe izdanie). Sumi: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 108 S., Hardcover ISBN 978-966-680-598-3
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Melnik, L. G.
Tajny razvitija (ne očen sereznaja kniga ob očen sereznom). (2005) / L. G. Melnik. Sumi: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 378 S., Broschiert ISBN 978-966-680-201-5
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Melnik, L. G.
Ėkonomika predprijatija. Učebnoe posobie. (2006) / L. G. Melnik. Sumi: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 640 S., Broschiert ISBN 978-966-680-065-9
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pіstun, І. P.
Bezpeka žyttjedіjalʹnostі: Navčalʹnyj posіbnyk / І. P. Pіstun. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 560 S., Hardcover ISBN 978-966-680-544-0
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Marysova, І. V.
Bіoheohrafіja. Rehіonalʹnyj aspekt: Navčalʹnyj posіbnyk. 2-he vyd., pererob. і dop. / І. V. Marysova. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 128 S., Broschiert ISBN 978-966-680-217-1
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Hrycenko, L. L.
Vzajemodіja deržavy і bіznesu v kontekstі realіzacіï deržavnoï іnvestycіjnoï polіtyky : monohrafіja / L. L. Hrycenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 327 S., Broschiert ISBN 978-966-680-620-1
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Sylka, A. A.
Vіd zvuka do tekstu : Analіz movnych odynycʹ rіznych rіvnіv : Navčalʹnyj posіbnyk / A. A. Sylka. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 348 S., Broschiert ISBN 978-966-680-599-0
EUR 25,00 (Sofort lieferbar)
Kein Bild. Polіščuk, V. M.
Vіkovі kryzy v pіdlіtkovomu і junacʹkomu vіcі: bazovі symptomokompleksy : monohrafіja / V. M. Polіščuk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 478 S., Broschiert ISBN 978-966-680-593-8
EUR 31,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Sotnyk, І. M., Mazіn, Ju. O.
Ekoloho-ekonomіčnі mechanіzmy upravlіnnja іnnovacіjnym resursozberežennjam u mašynobuduvannі: Monohrafіja / І. M., Mazіn, Ju. O. Sotnyk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 252 S., Broschiert ISBN 978-966-680-307-1
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Stelʹmach, V. S., Jepіfanov, A.O.,Salo, І. V., Jepіfanova, M. A.
Kontrolʹ: іnspektuvannja, audyt, bankіvsʹkyj nahljad: Monohrafіja / V. S., Jepіfanov, A.O.,Salo, І. V., Jepіfanova, M. A. Stelʹmach. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 432 S., Broschiert ISBN 978-966-680-279-1
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Salo, І. V.
Kontrolʹ u systemі upravlіnnja : monohrafіja / І. V. Salo. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 166 S., Broschiert ISBN 978-966-2704-03-7
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Dehtjarenko, T. M.
Korekcіjno-reabіlіtacіjna dіjalʹnіstʹ: stratehіja upravlіnnja : monohrafіja / T. M. Dehtjarenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 403 S., Broschiert ISBN 978-966-680-611-9
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іlljašenko,S. M., Peresadʹko, H. O.
Marketynhova tovarna polіtyka promyslovoho pіdpryjemstva: upravlіnnja stratehіjamy dyversyfіkacіï : monohrafіja / S. M., Peresadʹko, H. O. Іlljašenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 328 S., Broschiert ISBN 978-966-680-498-6
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іlljašenko, S. M.
Menedžment ta marketynh іnnovacіj: Monohrafіja / S. M. Іlljašenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 616 S., Broschiert ISBN 978-966-680-128-0
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. D’jakonova, І. І.
Metodolohіčnі osnovy formuvannja systemy fіnansovoho menedžmentu banku: monohrafіja / І. І. D’jakonova. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 118 S., Broschiert ISBN 978-966-680-594-5
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kozʹmenko, O. V.
Novі vektory rozvytku strachovoho rynku Ukraïny : monohrafіja / O. V. Kozʹmenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 320 S., Broschiert ISBN 978-966-680-616-4
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Synjeokyj, O. V., Uzunova, O. V., Uzunov, P. P.
Orhanіzacіjno-pravovі zasady modernіzacіï іnformacіjnoï іnfrastruktury orhanіv prokuratury Ukraïny: optyko-volokonnі merežі v systemі pravoochoronnych telekomunіkacіj : monohrafіja / O. V., Uzunova, O. V., Uzunov, P. P. Synjeokyj. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 151 S., Broschiert ISBN 978-966-680-604-1
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Holubčenko, V. Ju.
Osvіta Sumščyny v іmenach : naukovo-pedahohіčnyj dovіdnyk / V. Ju. Holubčenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 400 S., Hardcover ISBN 978-966-680-626-3
EUR 56,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Prokopenko, O. V.
Problemy upravlіnnja іnnovacіjnym pіdpryjemnyctvom ekolohіčnoho sprjamuvannja: Monohrafіja / O. V. Prokopenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 512 S., Broschiert ISBN 978-966-680-384-2
EUR 31,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іlljašenka, S. M.
Problemy upravlіnnja іnnovacіjnym rozvytkom pіdpryjemstv u tranzytyvnіj ekonomіcі: Monohrafіja / S. M. Іlljašenka. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 582 S., Broschiert ISBN 978-966-680-206-6
EUR 35,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Polіščuk, V.M.
Psycholohіja pedahohіčnoho povsjakdennja: realʹnіstʹ і mіfy / V.M. Polіščuk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 152 S., Broschiert ISBN 978-966-680-617-1
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Melʹnyk, L. H.
Teoryja samoorhanyzacyy эkonomyčeskych system : monohrafyja / L. H. Melʹnyk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 439 S., Broschiert ISBN 978-966-680-613-3
EUR 31,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Jarošenko, S. P.
Upravlіnnja zalučennjam resursіv banku z depozytnych džerel : monohrafіja / S. P. Jarošenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 105 S., Broschiert ISBN 978-966-680-608-9
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Іlljašenko, S. M.
Upravlіnnja іnnovacіjnym rozvytkom promyslovych pіdpryjemstv : monohrafіja / S. M. Іlljašenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 281 S., Broschiert ISBN 978-966-680-520-4
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Predborsʹka, І. M.
Fіlosofіja іstorіï : Navčalʹnyj posіbnyk / І. M. Predborsʹka. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 232 S., Broschiert ISBN 978-966-680-615-7
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Burdenko, І. M.
Fіnansovyj mechanіzm upravlіnnja lіkvіdnіstju banku : monohrafіja / І. M. Burdenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2011. 136 S., Broschiert ISBN 978-966-680-565-5
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Sotnik, I. N.
Ėkologo-ėkonomičeskie osnovy resursosbereženija: Monografija / I. N. Sotnik. Sumi: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 229 S., Broschiert ISBN 978-966-680-247-3
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. O. N. Volkova, A. A. Evgrafova, O. P. Konek i dr.
Vidy lingvističeskogo analiza v obrazcach i kommentarijach / A. A. Evgrafova, O. P. Konek i dr. O. N. Volkova. Sumi: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2012. 255 S., Broschiert ISBN 978-966-680-458-0
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Synjeokyj O.V.
Muzyčnyj zvukozapys jak іnstytu socіalʹnoï komunіkacіï: schіdno-jevropejsʹkyj dosvіd: Vyp. 2. Monohrafіja / Synjeokyj O.V.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 343 S., Broschiert ISBN 978-966-680-658-4
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. za zah. red. k.p.n. L. V. Tychenko.
Pozaškіlʹna osvіta: teoretyčnі і praktyčnі aspekty rozvytku : u 3 kn. : monohrafіja / za zah. red. k.p.n. L. V. Tychenko.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 272 S., Broschiert ISBN 978-966-680-672-0
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Stan і perspektyvy sučasnoho turyzmu : materіaly І Vseukraïnsʹkoï naukovo-praktyčnoï konferencіï z mіžnarodnoju učastju (Sumy, 22–23 lystopada 2012 r.). Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 252 S., Broschiert ISBN 978-966-680-636-2
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. T. M. Dehtjarenko.
Stratehіja udoskonalennja pіdhotovky fachіvcіv do upravlіnnja procesom korekcіjno-reabіlіtacіjnoï dopomohy : monohrafіja / T. M. Dehtjarenko.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 159 S., Broschiert ISBN 978-966-2704-04-4
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Veklyč O. O., Vološyn S. M., Žarova L. V. ta іn.
Formuvannja ta realіzacіja nacіonalʹnoï ekolohіčnoï polіtyky Ukraïny / Vološyn S. M., Žarova L. V. ta іn. Veklyč O. O.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 336 S., Hardcover ISBN 978-966-680-637-9
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. І. M. Sotnyk.
Ekonomіčnі osnovy resursozberežennja : navčalʹnyj posіbnyk / І. M. Sotnyk.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 284 S., Hardcover ISBN 978-966-680-664-5
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. І. І. Šupyk
Makroekonomіka v ponjattjach, schemach, tablycjach : navč. posіb. 2-he vyd. Ster. / І. І. Šupyk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 167 S., Broschiert ISBN 978-966-2088-65-6
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Salo І. V., Jepіfanova M. A. , Sokolenko K. O.
Metodolohіčnі zasady formuvannja ekonomіčnoï polіtyky Ukraïny / Jepіfanova M. A. , Sokolenko K. O. Salo І. V.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 224 S., Broschiert ISBN 978-966-680-648-5
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. N. P. Verchuša
Mechanіzm upravlіnnja kredytnym ryzykom banku: pytannja teorіï ta praktyky : monohrafіja / N. P. Verchuša. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 91 S., Broschiert ISBN 978-966-680-679-9
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Maljuk O. S.
Formuvannja ekolohozbalansovanoï іnvestycіjnoï stratehіï pіdpryjemstva : monohrafіja / Maljuk O. S.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 157 S., Broschiert ISBN 978-966-680-646-1
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Mіchejenko O.І
Osnovy racіonalʹnoho ta ozdorovčoho charčuvannja : navčalʹnyj posіbnyk . / Mіchejenko O.І. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 184 S., Broschiert ISBN 978-966-680-668-3
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. za zah. red. O. F. Balacʹkoho, O. M. Telіženka
Menedžment dlja mahіstrіv : pіdručnyk : u 2 t. / .– T. 1 -2 / O. M. Telіženka za zah. red. O. F. Balacʹkoho. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 662, 618 S., Hardcover ISBN 978-966-680-592-1
EUR 89,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. za red. O. M. Poljakovoï
Važkovychovuvanіstʹ: sutnіstʹ, pryčyny, reabіlіtacіja : navčalʹnyj posіbnyk dlja socіalʹnych pedahohіv ta praktyčnych psycholohіv osvіtnіch zakladіv / za red. O. M. Poljakovoï. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 346 S., Broschiert ISBN 978-966-680-469-6
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. O. V. Kolyškіn
Vstup do specіalʹnostі "Korekcіjna osvіta" : navčalʹnyj posіbnyk / O. V. Kolyškіn. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 392 S., Broschiert ISBN 978-966-680-628-7
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. T.M. Dehtjarenko
Naukovo-metodyčnі osnovy upravlіnnja systemoju korekcіjno-reabіlіtacіjnoï dopomohy : monohrafіja / T.M. Dehtjarenko. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 260 S., Broschiert ISBN 978-966-2703-04-7
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. O.B. Loza
Osobysta bezpeka dytyny : Navčalʹnyj posіbnyk dlja pedahohіv ta batʹkіv. / O.B. Loza. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 384 S., Broschiert ISBN 978-966-680-213-9
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Tarasova T.B.
Psycholohіčna prosvіta : navčalʹnyj posіbnyk. / Tarasova T.B.. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 462 S., Hardcover ISBN 978-966-680-671-3
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. M.O. Bajmuratov, Ju.S. Chobbі
Modyfіkacіï deržavnoho suverenіtetu v umovach jevropejsʹkoï іntehracіï v kontekstі vzajemovіdnosyn Jevropejsʹkoho Sojuzu z deržavamy-členamy : monohrafіja / Ju.S. Chobbі M.O. Bajmuratov. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 300 S., Hardcover ISBN 978-966-680-644-7
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. uklad. O. M. Kovalʹčuk
Vykopnі chrebetnі Ukraïny : bіblіohrafіčnyj pokažčyk (1829–2012) / uklad. O. M. Kovalʹčuk. Sumy: UNІVERSYTETSʹKA KNYHA, 2013. 232 S., Broschiert ISBN 978-966-680-678-2
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)